باشگاه صبحانه

شروع سالم روز بهترین راه برای کمک به کودک برای رسیدن به بهترین های خود در مدرسه است. هر دوشنبه و پنجشنبه صبح ما صبحانه کلوپ داریم که از ساعت 8:15 صبح شروع می شود. همه کودکان، خواهران و برادران و اعضای خانواده می توانند در این صبح ها به ما بپیوندند تا صبحانه را با هم تقسیم کنیم.

برای موفقیت باشگاه صبحانه، مشارکت جامعه با کارکنانی که از این طرح از طریق مشارکت در راه اندازی، تهیه صبحانه و تمیز کردن حمایت می کنند، ضروری است. از آنجایی که کلوپ صبحانه یک سرویس مدرسه است، همه خانواده ها و خواهران و برادران تشویق می شوند در آن شرکت کنند. هدف ما تقویت روحیه جامعه بین کارکنان، دانش آموزان و خانواده های آنها است.

اگر می‌خواهید برای حمایت از کلوپ صبحانه ما داوطلب شوید، لطفاً با خانم والر، خانم کوکرین یا دفتر مدرسه تماس بگیرید.

کلوپ صبحانه ما با افتخار توسط بانک غذا و Bلذت نانواپشتیبانی می شود.

ثبت نام