برنامه تحصیلی

در مدرسه ابتدایی کرنبورن کارلایل، کودکان و نیازهای آنها در مرکز برنامه ریزی و ارائه برنامه درسی قرار دارند. این امر مستلزم مجموعه ای مشترک از ارزش ها و احساس روشنی از هدف است. برنامه ریزی درسی چارچوبی را فراهم می کند که نحوه سازماندهی، آموزش و ارزیابی یادگیری را بیان می کند. لطفا برای اطلاعات بیشتر به زیر مراجعه کنید

ثبت نام