របាយការណ៍ និងគោលនយោបាយ

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសាលា

សាលាបឋមសិក្សា Cranbourne Carlisle (5510) – 2018-2021 – ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសាលា

ផែនការអនុវត្តប្រចាំឆ្នាំ

សាលាបឋមសិក្សា Cranbourne Carlisle ឆ្នាំ 2022 AIP

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំទៅកាន់សហគមន៍

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2021 ដល់សាលា សហគមន៍

 

ការចុះឈ្មោះ