ដំណើរកំសាន្តសាលា

ដំណើរកម្សាន្តតាមសាលារៀន – មូលនិធិឆ្នាំ 2023

ថ្ងៃអង្គារ 24th ឧសភា 2022 ម៉ោង 9:30 ព្រឹក

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី2nd ខែមិថុនា 2022 ម៉ោង 3:45 រសៀល

ថ្ងៃអង្គារ 14th ខែមិថុនា 2022 ម៉ោង 9:30 ព្រឹក

 

ការចុះឈ្មោះ