ប្លុក

14

Jun

2022

  ការណែនាំដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព៖ Coronavirus                                          ...

13

Jun

2022

ព្រឹត្តិបត្រ CCPS សម្រាប់សប្តាហ៍ទី 6 មានអ៊ីនធឺណិតឥឡូវនេះ ...

08

Jun

2022

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានសម្រាប់សប្តាហ៍ទី 7 មានឥឡូវនេះ ...

25

May

2022

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន CCPS សប្តាហ៍ទី 5 មាននៅលើអ៊ីនធឺណិតឥឡូវនេះ។ ...

18

May

2022

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានសម្រាប់សប្តាហ៍ទី 4 គឺនៅលើអ៊ីនធឺណិតឥឡូវនេះ។ ...

11

May

2022

ព្រឹត្តិបត្រ CCPS សប្តាហ៍ទី 3 មានឥឡូវនេះ   ...

04

May

2022

ព្រឹត្តិបត្រសប្តាហ៍ទី 2 ឥឡូវនេះមានអ៊ីនធឺណិតហើយ។ ...

27

Apr

2022

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានសម្រាប់សប្តាហ៍ទី 1 មាននៅលើអ៊ីនធឺណិត ...

06

Apr

2022

ព្រឹត្តិបត្រ CCPS សម្រាប់សប្តាហ៍ទី 11 ឥឡូវនេះមានហើយ។ ...

30

Mar

2022

ព្រឹត្តិបត្រ CCPS ឥឡូវនេះមានហើយ។ ...

23

Mar

2022

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានសប្តាហ៍ទី 9 ឥឡូវនេះមានហើយ។ ...

16

Mar

2022

ព្រឹត្តិបត្រ CCPS សម្រាប់សប្តាហ៍នេះ ឥឡូវនេះមាននៅលើអ៊ីនធឺណិតហើយ។  ...

09

Mar

2022

ព្រឹត្តិបត្រ CCPS ឥឡូវនេះមានហើយ។  ...

02

Mar

2022

ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​សប្តាហ៍​នេះ​ឥឡូវ​មាន​លក់​តាម​អ៊ីនធឺណិ...

23

Feb

2022

ព្រឹត្តិបត្រ CCPS សម្រាប់សប្តាហ៍ទី 5 មាននៅលើអ៊ីនធឺណិតឥឡូវនេះ។ ...

15

Feb

2022

ព្រឹត្តិបត្រ CCPS សម្រាប់សប្តាហ៍ទី 4 បានផ្សាយបន្តផ្ទាល់។ ...

08

Feb

2022

ព្រឹត្តិបត្រ CCPS សម្រាប់សប្តាហ៍ទី 3 មាននៅលើអ៊ីនធឺណិតឥឡូវនេះ ...

03

Feb

2022

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព្រឹត្តិបត្រ CCPS សម្រាប់ឆ្នាំ 2022។ ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន...

15

Dec

2021

ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​សប្តាហ៍​ទី ១១ ឥឡូវ​មាន​ហើយ។ ...

13

Dec

2021

សូមជូនដំណឹងអំពីព័ត៌មានខាងក្រោមទាក់ទងនឹងម៉ោងទំនាក់ទំនងការិយាល័យក្នុ...

08

Dec

2021

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានសាលាទាំងមូលប្រចាំសប្តាហ៍ទី 10 មាននៅលើអ៊ីនធឺណិតឥឡូវ...

29

Nov

2021

ព្រឹត្តិបត្រសាលាសម្រាប់សប្តាហ៍ទី 9 ឥឡូវនេះមានអ៊ីនធឺណិតហើយ។ ...

24

Nov

2021

ព្រឹត្តិបត្រ CCPS សម្រាប់សប្តាហ៍ទី 8 ឥឡូវនេះមានអ៊ីនធឺណិតហើយ។ ...

15

Nov

2021

ព្រឹត្តិបត្រ CCPS សម្រាប់សប្តាហ៍ទី 7 ឥឡូវនេះមាននៅលើអ៊ីនធឺណិតហើយ។ ...

09

Nov

2021

ព្រឹត្តិបត្រ CCPS សម្រាប់សប្តាហ៍ទី 6 ឥឡូវនេះមានហើយ។ ...

01

Nov

2021

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានសម្រាប់សប្តាហ៍ទី 5 គឺនៅលើអ៊ីនធឺណិតឥឡូវនេះ  ...

27

Oct

2021

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានសម្រាប់សប្តាហ៍ទី 4 ឥឡូវនេះគឺនៅលើអ៊ីនធឺណិត ...

19

Oct

2021

ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​សប្តាហ៍​ទី​៣​ឥឡូវ​មាន​ហើយ។  ...

13

Oct

2021

Tព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានសម្រាប់សប្តាហ៍ទី 2 មានសម្រាប់ទស្សនា  ...

06

Oct

2021

ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​សប្តាហ៍​ទី 1 ឥឡូវ​មាន​ហើយ។   ...

16

Sep

2021

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានសម្រាប់សប្តាហ៍ទី 10 មាននៅលើអ៊ីនធឺណិត ...

08

Sep

2021

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានសម្រាប់សប្តាហ៍ទី 9 មាននៅលើអ៊ីនធឺណិត ...

31

Aug

2021

ព្រឹត្តិបត្រសាលាទាំងមូលសម្រាប់សប្តាហ៍ទី 8 ឥឡូវនេះមាននៅលើអ៊ីនធឺណិតហើយ...

11

Aug

2021

លិខិតដែលបានផ្ញើនៅថ្ងៃទី 11/8/2021 ទាក់ទងនឹងការប្រកាសពន្យារពេលការចាក់សោរ។ [emb...

10

Aug

2021

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានសម្រាប់សប្តាហ៍ទី 5 ឥឡូវនេះមាននៅលើអ៊ីនធឺណិតហើយ។ ...

03

Aug

2021

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតរបស់សាលាទាំងអស់ឥឡូវនេះមានសម្រាប់មើ...

27

Jul

2021

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតរបស់សាលាឥឡូវនេះមានហើយ។ ...

20

Jul

2021

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតរបស់សាលាឥឡូវនេះមានហើយ។ ...

16

Jul

2021

យោងតាមការណែនាំចុងក្រោយបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាល យើងត្រឡប់ទៅការរៀនពីចម្ងាយ...

16

Jun

2021

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានសម្រាប់សប្តាហ៍ទី 9 មាននៅលើអ៊ីនធឺណិត https://sway.office.com/sXWDxzDc4OvNe...

09

Jun

2021

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានសាលាទាំងមូលសប្តាហ៍ទី 8 ឥឡូវនេះមាននៅលើអ៊ីនធឺណិតហើយ...

31

May

2021

សូមស្វែងរកការអាប់ដេតការសិក្សាពីចម្ងាយចុងក្រោយបំផុតពីលោកស្រី Webb ខាងក្...

25

May

2021

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានសាលាទាំងមូលសម្រាប់សប្តាហ៍នេះឥឡូវនេះកំពុងផ្សាយបន...

18

May

2021

សូមស្វែងរកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចុងក្រោយរបស់យើងនៅទីនេះ https://sway.office.com/0OPx9VDYpbYAtBSM?re...

12

May

2021

សូមរីករាយជាមួយព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានសាលាទាំងមូលចុងក្រោយបង្អស់របស់យើង។ ...

04

May

2021

ព្រឹត្តិបត្រ The Week 3 បានផ្សាយបន្តផ្ទាល់ https://sway.office.com/tpM0Os7ee9mgydg2?ref=Link  ...

28

Apr

2021

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព្រឹត្តិបត្រថ្មីរបស់សាលារបស់យើង។ អ្នកអាចរមូរតាមខាង...

19

Apr

2021

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ CCPS ដើម្បីចាប់ផ្តើមវគ្គទី 2។ សូមស្វែងរកព័ត៌មានថ្មីៗសំ...

26

Mar

2021

World Autism Awareness Day - April 2nd 2021 World Autism Awareness month is April and April 2nd is World Autism Awareness Day.  I thought it might be timely to talk about Autism Spectrum Disorder (A...

09

Mar

2021

វគ្គ១ជិតមកដល់ហើយ! យើង​បាន​ពាក់​កណ្តាល​ផ្លូវ​ហើយ ហើយ​វា​កំពុង​តែ​ហោះ​...

03

Mar

2021

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានសាលាចុងក្រោយរបស់យើងមានសម្រាប់មើលខាងក្រោម។ [embeddoc url="h...

23

Feb

2021

សូមស្វែងរកការអាប់ដេតព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន CCPS ចុងក្រោយបង្អស់ខាងក្រោម។ [emb...

12

Feb

2021

ព័ត៌មានបិទសាលារៀន ថ្ងៃទី 12 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2021 សូមស្វែងរកសំបុត្រដែលបានផ្ញ...

09

Feb

2021

សូមស្វែងរកព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានសាលាចុងក្រោយរបស់យើងខាងក្រោម [embeddoc url="http://www...

09

Feb

2021

ប្លុកទីមួយនៃឆ្នាំ 2021 ស្វា​គម​ន៏​ការ​ត្រ​លប់​មក​វិញ! ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នក...

08

Feb

2021

សាលារបស់យើងប្រមូល ប្រើប្រាស់ បង្ហាញ និងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស...

03

Feb

2021

គ្រួសារ CCPS ជាទីគោរព! អ្នកគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃសហគមន៍សាលារៀនរបស់យើង ហើយ...

15

Dec

2020

សូមស្វែងរកការអាប់ដេតព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតខាងក្រោម។ [embeddoc...

15

Dec

2020

ប្លុកចុងក្រោយនៃឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ​ណា​ហើយ! ខណៈពេលដែលវាងាយស្រួលក្នុងការផ្តោ...

11

Dec

2020

នៅពេលយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់អំឡុងពេលវិស្សមកាល សូមស្វែងរកព័ត៌មានមួយច...

25

Nov

2020

ចូលសម្រាប់វគ្គព័ត៌មានមាតាបិតានៅថ្ងៃពុធ ទី 25/11 វេលាម៉ោង 7 យប់។ ចុះឈ្មោះន...

17

Nov

2020

So Much Happening! There has been so much happening over the last few weeks at CCPS. Last week was NAIDOC Week with the theme: Always Was, Always Will Be.  This week was an opportunity to celebra...

16

Nov

2020

15.11.2020 Dear parents, carers and guardians, Please find below a message from our Victorian Chief Health Officer, Brett Sutton to help keep us all safe. Yours sincerely, Nicky Walker ...

28

Oct

2020

Read the latest principal's blog post below ...

21

Oct

2020

Wellbeing at CCPS   How a School Should Look! It has been so wonderful to see all our children back at school!  That is how a school should look:  all those happy faces, laughing with their ...

09

Oct

2020

Coming Back to School Welcome back to Term 4.  We are delighted to be seeing all our Cranbourne Carlisle PS students next Monday, actually face to face!  It feels like we have all worked so hard ...

07

Sep

2020

Please find this week's Wellbeing Weekly parent resource below. [embeddoc url="http://www.cranbournecarlisleps.vic.edu.au/wp-content/uploads/2020/09/Wellbeing-Weekly-Parent-Resource-.pdf" viewer="g...

27

Aug

2020

Positive Benefits I hope you are all travelling as well as you can and are looking after yourselves.  I have participated in a number of sessions this week that have really focused on the positive...

27

Aug

2020

CORONAVIRUS AND CHILDREN IN     AUSTRALIA. Coronavirus (COVID-19) and children in Australia Website reference: https://raisingchildren.net.au/guides/coronavirus-covid-19-guide/coronavirus-and-c...

24

Aug

2020

Tune in to our latest whole school assembly. ...

11

Aug

2020

Wellbeing at CCPS Eid Mubarak I know I am a little late but things got very busy all of a sudden!  However I hope our families who celebrated Eid a couple of weeks ago were able to enjoy the ev...

10

Aug

2020

10.08.2020 Dear Parents/Carers, In line with the updated Department of Education Guidelines, please find the updated onsite attendance form that is now required for your children to attend onsite....

07

Aug

2020

During these current times where we are spending more time than ever before at home, managing screen time, health and wellbeing can become a difficult balance for families. The Victorian Department of...

23

Jul

2020

We invite families to read the following resource to support communication in the home. https://parents.au.reachout.com/skills-to-build/connecting-and-communicating/things-to-try-effective-communic...

16

Jul

2020

Wellbeing at CCPS Term 3 changes Unfortunately we start the term with remote learning again and this will bring about a variety of feelings in both children and adults.  I know teachers were di...

14

Jul

2020

Unfortunately we are not able to run physical school tours at the moment. Please enjoy this virtual tour to learn more about our school....

08

Jul

2020

Dear Parents/Guardians, As you are most likely aware on Tuesday afternoon Victorian Premier, Daniel Andrews, announced changes to the commencement of Term 3 for all students in Victoria. The Depar...

26

Jun

2020

Dear Parents/Carers, I would like to express my sincere thanks to all members of our school community for continuing to work together and follow the advice from the Department of Health and Human S...

25

Jun

2020

Enjoy our Online Assembly to finish off a very different Term 2 here at CCPS. ...

16

Jun

2020

Introduction Wellbeing is an integral part of what we do at CCPS.  There is so much happening in this area and we needed a forum to make sure families know what is available to support them and ...

12

Jun

2020

Our Amazing School Community It has been wonderful watching the students settle back into on-site school. Our students have displayed such incredible resilience adapting to remote learning and then...

03

Jun

2020

National Reconciliation Week is celebrated across Australia each year between 27 May and 3 June.  The theme for 2020 is,  In this together.  In 2B we used this as a time to listen to Indigenous sto...

03

Jun

2020

The children in 2B have been busy researching an animal of their choice. Using the internet and lots of non-fiction texts for information, they took notes, planned, drafted, edited, and revised their ...

31

May

2020

              After 6 long weeks of learning at home and seeing each other through a screen, we are finally back at C.C.P.S! It has been...

26

May

2020

We were very excited this morning to welcome back our Foundation, Year 1 and Year 2 children. We look forward to having the Years 3-6 children join us on site from Tuesday 9 June. The return to...

21

May

2020

Dear Parents and Carers of Foundation to Grade 2 students, Please find below some more detailed advice around the procedures for student drop off and pick up. The school will give consideratio...

19

May

2020

Thanks to Miss Belisario for putting this together!...

10

Apr

2020

  Dear parents and carers, As you are aware, the situation regarding coronavirus (COVID-19) continues to evolve. I would like to take this opportunity to thank you for your support during t...

31

Mar

2020

Dear Parents and Guardians,   I apologise for the need to give you so much information over a short period of time but I am sure you will appreciate that these circumstances are unprecedent...

23

Mar

2020

Dear parents and carers, As you are aware, the Victorian Government, with the support of the Victorian Chief Health Officer, has announced that school holidays will be brought forward to begin on T...

23

Mar

2020

Updated Advice: Coronavirus                                                                23.3.2020 Dear Parents and Guardians, Ag...

23

Mar

2020

Updated Advice: Coronavirus                                                                22.3.20 Dear Parents and Guardians, Than...

21

Mar

2020

The children in Year 2 worked very hard to prepare and perform their fabulous Assembly last week. Since then, they have been busy drafting, editing, revising and publishing their recounts.   ...

21

Mar

2020

The children in 2B have spent time outside this week,  completing their work, reading and listening to stories. We hope the weather stays fine so we can continue to enjoy the outdoors. ...

17

Mar

2020

We had lots of fun going outside to estimate and measure the length of different things in the playground. We used different measuring tools such as rulers, handspans, cars, paper, and scrapbooks. ...

16

Mar

2020

Dear Parents and Guardians, Our priority at Cranbourne Carlisle Primary School is the health and safety of our school community. We are being provided with the latest advice from the Department ...

13

Mar

2020

Each day we have been practicing writing CVC words on the mini whiteboards. We’ve learnt 12 sounds so far and this week we revised these sounds. The children need to segment and blend the words and...

13

Mar

2020

If you have a Health Care Card and, Are new to our School Have a child who started in Foundation in 2020 Or have recently been issued with a Health Care Card Contact the school office to...

13

Mar

2020

Dear families, The Commonwealth Government has updated travel restrictions this week. The extension to existing travel restrictions now applies to visitors from Republic of Korea, Italy, Iran an...

10

Mar

2020

The children designed their own play centres and then wrote about the things that were in them. They had a lot of fun discussing their favourite things  to have in their play centres.        ...

06

Mar

2020

The children in 2B have been busy collecting data and using it to create graphs.  Some of their amazing work is displayed on our classroom door, so please make sure you pop in and have a look! ...

06

Mar

2020

We have been learning about the Zones of Regulation which is a framework for teaching children about self regulation and self control. Each Zone is a different colour and represents different emotions...

06

Mar

2020

This week we made our second set of books. The children cut out and coloured the pages. The ‘I can’ book is easy to read with repetitive sight words and pictures to match. ...

05

Mar

2020

The children have been discussing about healthy food choices. Having brain food helps children to stay focused for a longer period of time. During the discussion children brought their attention about...

05

Mar

2020

The children have been exploring the place value especially from 0-100 as ones, tens and hundreds. They were able to use their experiences to set hundred charts using randomly cut out hundred chart pi...

05

Mar

2020

The children identified pairs of numbers to make ten. They put these numbers as a rainbow. ...

04

Mar

2020

School Photos are being taken on Tuesday 10 March. Children should be in full school summer uniform, with hair neatly tied back. ...

01

Mar

2020

Our Year 2 children had so much fun revising their number skills with 'subitizing' in maths. ‘Subitizing’ is instantly recognising the number of objects in a small group without having to count t...

01

Mar

2020

Wow, what a great start, welcome back to the children in Year 2!!! Children in 2A have made a wonderful start to the school year. They have familiarised themselves to the Year 2 space and all the o...

28

Feb

2020

An important part of our school day is having brain breaks and learning about mindfulness. One way we do this is through yoga. We have used Cosmic Kids to participate in yoga sessions as these tell a ...

28

Feb

2020

So far we have been learning the letters s,a,t,p,i,m,b,o,n with a focus on their sounds. A favourite activity in FD is the letter find challenge. Two children at a time compete to find the letter soun...

28

Feb

2020

Today we had our first sustained reading session. This is when the children sit quietly and read books from their individual book boxes. They each have a whisper phone that they can speak into so the ...

27

Feb

2020

Please note the following dates for the year! ...

25

Feb

2020

School Council Congratulations to the following members are duly elected to our School Council: 2020 Name Status    Notes Erica Lane 2 years start 2020   Cassandra Samantz...

22

Feb

2020

Congratulations to the following members who are duly elected to our CCPS School Council: Mick Sweeney- DET representative Erica Lane- Parent representative We still require 2 more parent nom...

18

Feb

2020

A quick update to inform everyone in the school community that the precautionary measures remain in place. There are no changes to the existing advice regarding anyone who has returned from mainlan...

18

Feb

2020

A quick update to inform everyone in the school community that the precautionary measures remain in place. There are no changes to the existing advice regarding anyone who has returned from mainlan...

16

Feb

2020

Cranbourne Carlisle Primary School was impacted by heavy rain late Friday afternoon that caused major water leaks in the Admin building and minor water ingress in various other locations around the sc...

13

Feb

2020

We had lots of fun making Adjective Glasses today.  An adjective describes what something is like. When the children were wearing their Adjective Glasses it was amazing how many adjectives they ...

13

Feb

2020

The children in 2B have settled into their new classroom.  They have been very busy doing lots of different activities to assist them to get to know each other and to foster respect and collaboration...

11

Feb

2020

10

Feb

2020

Settling into Foundation A What a wonderful start all of the Foundation children have had! We are so excited to have them at school. ...

05

Feb

2020

Dear Parents/Carers, We would like to notify you of the change in times throughout the day in case you need to pick up your child early or drop off their lunch etc. 8.50am - Students can enter t...

05

Feb

2020

Dear Parents/Carers, In February of 2020, Cranbourne Carlisle Primary School will hold School Council elections for parents and staff. All government schools in Victoria have a school council. T...

02

Feb

2020

Dear Parents/Carers, Welcome back to school. I trust you all had a restful and fun-filled holiday. Students and teachers have all returned bright and eager, ready for a fabulous year of lear...

02

Feb

2020

Dear Parents/Carers, As you may be aware, the situation regarding the emerging outbreak of novel coronavirus has continued to evolve. We will continue to communicate updates as they arrive through ...

01

Feb

2020

Dear Parents and Guardians, I welcome all students back from the holidays and I hope and trust that everyone has had a restful and relaxing break. We remember at these times those members of our...

20

Dec

2019

Happy holidays to everyone! I would like to thank the staff, students and parents and the whole Cranbourne Carlisle Primary School community for being so friendly and welcoming to me as your new pr...

06

Dec

2019

It is with great sadness that at the end of the year we say goodbye to some wonderful teachers. We wish Jessica Spinucci, Amy Mepstead, Michelle Simons and Stuart McDonald all the best for the futu...

20

Nov

2019

It is with great sadness that at the end of the year we say goodbye to some wonderful teachers. We wish Jessica Spinucci, Amy Mepstead, Michelle Simons and Stuart McDonald all the best for the futu...

12

Nov

2019

CCPS is participating in No Pens Day. Classes will be enjoying a day of 'No Pens/Pencils' fun on Thursday 21 November. Classes will be putting down their pens/pencils for the day to participate in...

19

Sep

2019

              This is a magical place just where do I begin? Seeing little ones in Foundation like Olie or Arman with such big grins. I ...

09

Sep

2019

At Cranbourne Carlisle Primary School we thrive off a respectful curiosity of our diverse backgrounds. Please take some time to view our Dragon Dynasty Festival video. This was the school's fifth ...

04

Sep

2019

This week at CCPS we are participating in National eSmart Week. As a recognised eSmart school, we are participating in eSmart Week to show our commitment to developing an eSmart Australia, where every...

02

Sep

2019

Hello, hello! It's been a little while since my last post. As you may have heard I will be finishing at Cranbourne Carlisle at the end of this term. The last few weeks have been filled with meetings...

28

Aug

2019

Do you know someone looking to enrol their child in 2020? We are currently taking enrolments for Foundation in 2020. If your child is starting school next year please contact the School Office t...

19

Aug

2019

Welcome to week 7! Morning time at school is a very busy time for teaching staff. After getting their planning and resources in place, they welcome the children in at 8:45am. I often see parents who...

13

Aug

2019

Welcome back to the Principal's blog. This post goes out to all our families with two or more children. I myself have three young children and felt the need to share a great article with you all. At...

06

Aug

2019

Parenting is a stressful, draining job. At least it is for me! As we endure the challenges of parenting it is always helpful to reassess our parenting style and consider the impact our actions ...

05

Aug

2019

As the Foundation children enjoyed their 100 days in school celebrations in class, the celebrations continued in STEM last week. We explored the number 100. Children were challenged to design and make...

30

Jul

2019

Parents and carers, children and staff all share responsibility for ensuring that Cranbourne Carlisle Primary School is a positive, respectful, inclusive and safe school environment. Adults have a par...

29

Jul

2019

As a school leader, it is important to facilitate reflection and opportunities for growth. As I mentioned at assembly last week, we are currently collecting a range of data sets to help us plan for th...

24

Jul

2019

WE WANT OUR PARENTS TO TELL US WHAT THEY THINK! Our school is conducting a survey to find out what parents think of our school. The Parent Opinion Survey is an annual survey offered by the Departme...

18

Jul

2019

Term 3 begun with a bang as we had a fire evacuation five minutes into the first day! Luckily for us the evacuation was the result of a faulty detector that has since been fixed. This term we will pl...

25

Jun

2019

On Friday 21 June our school celebrated Aboriginal culture through Djeembana. This special day was part of our Cultural Connectionz series and provided the school the chance to learn and grow in our...

19

Jun

2019

Another Successful term for Breakfast Club! It has been wonderful to see more children arriving at school early to share breakfast with their peers. Not only do children leave with a full tummy, Break...

19

Jun

2019

Update: The outdoor sports (soccer, cricket and T-ball) have been cancelled due to the weather....

07

Jun

2019

On Monday and Tuesday of this week I was privileged to attend the Education State Leadership Conference with Mr Cuss Assistant Principal. We listened to both international and Australian speakers disc...

31

May

2019

The Ace Foundation are a not for profit foundation that assists children in the city of Casey. They have kindly donated a book to all of the Foundation year level to enjoy and keep at home. They h...

31

May

2019

National Reconciliation Week has provided an opportunity for our children to further focus on Australian Indigenous culture. This has included every classroom participating in our Dreamtime Tuesday st...

27

May

2019

        Last week we begun our Voice N Choice sessions. Children from Years 3 to 6 identified a range of topics they wanted to learn more about and then we found th...

22

May

2019

Education week 2019 is focused on careers, so I thought it might be interesting to highlight what happens before the school day starts and when it finishes. The work of a teacher does not begin at 8:4...

15

May

2019

A big thank you to those who attended our Mother's Day afternoon tea. We look forward to all opportunities to come together as a school community and this was no exception. We acknowledge the vital ro...

15

May

2019

As we have well and truly into Term Two now, all of the children should be in winter uniform. The expectation for the boys is grey pants or shorts, grey shirt and the black school windcheater. Girls s...

07

May

2019

Please be sure to read our updated Homework Policy 2019 as discussed at school council last night.  ...

02

May

2019

As a part of the Voice & Choice program I will be running a photography club. If you have any old digital cameras at home that you are not using I would love to have them. Please drop off your don...

02

May

2019

Yesterday I had the pleasure of joining the Year Six children and their teachers at Mill Valley Ranch Camp. The children have been having an absolutely fantastic time trying lots of new experiences. O...

30

Apr

2019

A message from Ms Muir that Scholastic book club issue 3 is due back on Wednesday 8th of May. What: Second hand uniform sales on Thursday 2nd May and Monday 6th May. When: 8:30am - 9:00am Where: ...

29

Apr

2019

A note will go home with the eldest child on Tuesday the 30th of April ...

29

Apr

2019

Today the Year 6 children were visited by some AFL players from Melbourne Football Club. This included players Nathan Jones who is the captain, Austin Bradtke, Christian Salem, Billy Stretch and T...

26

Apr

2019

Yesterday Ms Mepstead and I joined Zayliah and Tamim at the Cranbourne Cenotaph in Greg Clydesdale Square for the RSL ANZAC Day service. The children proudly laid the wreath on behalf of the school as...

24

Apr

2019

Congratulations to our first ever ANZAC Spirit Award. Each year one new child will receive this high honour and become part of CCPS history....

24

Apr

2019

You may have seen an article reported in the media recently in relation to school boundaries. Enrolling a child in a new school is an important decision for every parent and their local school. The De...

24

Apr

2019

Join us today from 2:30pm for our first ever ANZAC assembly. We will hear from our Year 6 children who are leading the assembly. There will also be a song performed by our very own Ms. Belisario. As a...

16

Apr

2019

The Casey Academic Homework Club is a free opportunity for local children to receive additional learning support. Please see the flyer below for more information. ...

01

Apr

2019

Our annual Easter Hat parade is on this Friday at 9:10am in the gym. This event is open to our entire community so please come and join the fun. The raffle will be drawn after the parade, good luck to...

01

Apr

2019

Breakfast Club is off to a flying start this year! A big thank you to the staff members helping weekly and our volunteer helpers John, Charina, Fazl and Banu. Your help is greatly appreciated! Here...

01

Apr

2019

As an eSmart school, we feel it is vital parents are aware of what their children are doing online. It has come to our attention that many children in the school are aware of the Momo Challenge, whic...

25

Mar

2019

We value your opinion We are pleased to provide a chance for parent feedback. ‘Tell Them From Me’ is an online survey system devised by The Learning Bar that helps schools capture the views...

21

Mar

2019

There have been a number of children returning to school too soon after illnesses involving vomiting and/or diarrhoea. This means that children may still be infectious and could spread illness throu...

19

Mar

2019

From the Cranbourne Carlisle Uniform Policy: Parents are reminded that stud earrings and sleepers worn in the lower earlobe are the only acceptable jewellery to be worn to school. Watches are permi...

06

Mar

2019

Is your son or daughter interested in playing football in 2019? If you were at our Community Night you would have met team President Colin Moore, who is a big advocate for Aussie Rules, as well as t...

25

Feb

2019

SchoolPix will be here on Tuesday 12 March Photo Day Tips: Dress: Full summer school uniform. Any head coverings are to be in school colours Hair: Neat and swept off face. Long hair is to be t...

18

Feb

2019

A reminder that tomorrow night Tuesday 19 February is our annual Community Night, we hope to see you all there. The night runs from 5-7:30pm and there will be pizza, sausages and ice cream for sale to...

14

Feb

2019

We have received notification of a confirmed case of Chickenpox at Cranbourne Carlisle. This is an isolated case at this stage, but we need to inform our community of the following symptoms: low-...

13

Feb

2019

The ACE Foundation is proud to partner the Glasses for Kids Programme in assisting the children in the City of Casey. ACE Foundation is delighted to inform you that if your child requires glasses the...

12

Feb

2019

Families are reminded that next THURSDAY 21 FEBRUARY is a Curriculum Day. Children are not to attend school on this day. Outside school hours care will be operating on this day for families who hav...

11

Feb

2019

Families are reminded that next THURSDAY 21 FEBRUARY is a Curriculum Day. Children are not to attend school on this day. Outside school hours care will be operating on this day for families who hav...

11

Feb

2019

Please visit the School Council page of this website for information regarding School Council elections and how you may participate. School Council Information Page Contact the School Office for...

07

Feb

2019

School Fees Thank you to the many parents who have finalised payment of essential item school fees, or who have organised a payment plan with the School Office. Prompt payment of these fees enables...

06

Feb

2019

We are excited to say our new website is nearly complete! The site will feature brand new class blogs that will allow parents and families the chance to stay up to date with all things in the class...

06

Feb

2019

As of Friday 8 February, Flexischool lunch ordering will resume. Lunches are to be ordered online through Flexischools (information attached) and will be prepared and delivered by Bazil’s Mobile ...

06

Feb

2019

The first issue for 2019 is out now! Orders must be placed by Monday 11 February. ...

06

Feb

2019

At Cranbourne Carlisle we believe the key to a successful child is the support of school, family and the wider community. We see local community groups as vital in the development of children and fami...

ការចុះឈ្មោះ