ទំនាក់ទំនង

How to Contact

15 Silky Oak Drive Cranbourne,
VIC 3977

Call for Enroll

(03) 5991 3600

ពី​ថ្ងៃច័ន្ទ​ដល់​ថ្ងៃសុក្រ

8.45am – 3.45pm

Make an Enquiry

សម្រាប់ការចុះឈ្មោះចូលរៀន និងការសាកសួរនៅសាលាបឋមសិក្សា Cranbourne Carlisle ទាំងអស់ អ្នកអាចទាក់ទងមកយើងដោយផ្ទាល់ ឬបំពេញទម្រង់សាកសួរខាងក្រោម។

    ( * ) Required Fields
    ការចុះឈ្មោះ