កម្មវិធីសិក្សា

នៅសាលាបឋមសិក្សា Cranbourne Carlisle កុមារ និងតម្រូវការរបស់ពួកគេស្ថិតនៅចំកណ្តាលនៃការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សា និងការចែកចាយ។ នេះតម្រូវឱ្យមានសំណុំនៃតម្លៃរួម និងអារម្មណ៍ច្បាស់លាស់នៃគោលបំណង។ ការធ្វើផែនការកម្មវិធីសិក្សាផ្តល់នូវក្របខណ្ឌដែលបញ្ជាក់អំពីរបៀបដែលការរៀននឹងត្រូវរៀបចំ បង្រៀន និងវាយតម្លៃ។ សូមមើលខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

ការចុះឈ្មោះ