ការរៀនតាមផ្ទះ

សាលា គោលនយោបាយកិច្ចការផ្ទះ គូសបញ្ជាក់អំពីវិធីសាស្រ្តទូលំទូលាយរបស់សាលាឆ្ពោះទៅរក ការរៀនតាមផ្ទះ។

សូមចូលមើល មគ្គុទ្ទេសក៍លេខ របស់នាយកដ្ឋានអប់រំ និង គន្លឹះអក្ខរកម្ម និងលេខ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការគាំទ្រការរៀននៅផ្ទះ។

សូមនិយាយជាមួយគ្រូក្នុងថ្នាក់ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរបន្ថែម។

 

ការចុះឈ្មោះ