គ្រួសារ និងសហគមន៍

បាវចនារបស់យើង វប្បធម៌មួយសហគមន៍ គឺជាអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាចង់លើកតម្កើងរាល់អ្វីដែលយើងធ្វើនៅសាលាបឋមសិក្សា Cranbourne Carlisle ។ មានការស្រាវជ្រាវសំខាន់ៗដែលបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ដោយធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើទំនាក់ទំនងរវាងលទ្ធផលសិក្សាវិជ្ជមានសម្រាប់សិស្ស និងទំនាក់ទំនងរវាងគ្រួសារ និងសាលារៀន ហើយដូច្នេះ យើងស្វាគមន៍យ៉ាងបើកចំហចំពោះក្រុមគ្រួសារ និងសមាជិកសហគមន៍ឱ្យចូលរួមក្នុងសាលារបស់យើង។ សូមចុចលើផ្ទាំងចូលរួមខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការចូលរួមក្នុង CCPS ។
ការចុះឈ្មោះ