ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

CCPS ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ-ਸਰੋਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਵਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਕਹਾਣੀ, ਗਲਪ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਗਲਪ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਕੋਲ ਮੂਇਰ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਬਰਾਂ ਘਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।

  • ਬੱਚੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
  • ਇੱਥੇ ਗਾਈਡਡ ਰੀਡਰ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਸੈੱਟ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਦਾਖਲਾ