خانواده و جامعه

شعار ما، بسیاری از فرهنگ‌ها یک جامعه، چیزی است که ما آرزوی حفظ آن را در تمام کارهایی که در مدرسه ابتدایی کرنبورن کارلایل انجام می‌دهیم داریم. تحقیقات قابل توجهی در طول سالیان متمادی در مورد بررسی ارتباط بین نتایج یادگیری مثبت برای دانش آموزان و ارتباطات بین خانواده و مدرسه انجام شده است و به همین دلیل، ما آشکارا از خانواده ها و اعضای جامعه برای مشارکت در مدرسه ما استقبال می کنیم. لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد مشارکت در CCPS، روی برگه شرکت در زیر کلیک کنید.

ثبت نام