ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

How to Contact

15 Silky Oak Drive Cranbourne,
VIC 3977

Call for Enroll

(03) 5991 3600

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ

8.45am – 3.45pm

Make an Enquiry

Cranbourne Carlisle ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

    ( * ) Required Fields
    ਦਾਖਲਾ