ਬਲੌਗ

14

ਜੂਨ

2022

  Updated Advice: Coronavirus                                                                23.3.2020 Dear Parents and Guardians,...

13

ਜੂਨ

2022

ਹਫ਼ਤੇ 6 ਲਈ CCPS ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ ...

08

ਜੂਨ

2022

ਹਫ਼ਤੇ 7 ਲਈ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ...

25

ਮਈ

2022

ਹਫ਼ਤਾ 5 CCPS ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ...

18

ਮਈ

2022

ਹਫ਼ਤੇ 4 ਲਈ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ। ...

11

ਮਈ

2022

ਹਫ਼ਤਾ 3 CCPS ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ   ...

04

ਮਈ

2022

ਵੀਕ 2 ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ ...

27

ਅਪ੍ਰੈਲ

2022

ਹਫ਼ਤੇ 1 ਲਈ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ...

06

ਅਪ੍ਰੈਲ

2022

ਹਫ਼ਤੇ 11 ਲਈ CCPS ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ...

30

ਮਾਰਚ

2022

CCPS ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ...

23

ਮਾਰਚ

2022

ਵੀਕ 9 ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ...

16

ਮਾਰਚ

2022

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ CCPS ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  ...

09

ਮਾਰਚ

2022

CCPS ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ  ...

02

ਮਾਰਚ

2022

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ...

23

ਫਰ.

2022

ਹਫ਼ਤੇ 5 ਲਈ CCPS ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ...

15

ਫਰ.

2022

ਹਫ਼ਤੇ 4 ਲਈ CCPS ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਹੈ। ...

08

ਫਰ.

2022

ਹਫ਼ਤੇ 3 ਲਈ CCPS ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ...

03

ਫਰ.

2022

2022 ਲਈ CCPS ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਹਫ਼ਤਾ 2 ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੇਠਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ...

15

ਦਸੰ.

2021

ਹਫ਼ਤੇ 11 ਲਈ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ...

13

ਦਸੰ.

2021

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿ...

08

ਦਸੰ.

2021

ਹਫ਼ਤਾ 10 ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ।   ...

29

ਨਵੰ.

2021

ਹਫ਼ਤੇ 9 ਲਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ। ...

24

ਨਵੰ.

2021

ਹਫ਼ਤੇ 8 ਲਈ CCPS ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ ...

15

ਨਵੰ.

2021

ਹਫ਼ਤੇ 7 ਲਈ CCPS ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ...

09

ਨਵੰ.

2021

ਹਫ਼ਤੇ 6 ਲਈ CCPS ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ...

01

ਨਵੰ.

2021

ਹਫ਼ਤੇ 5 ਲਈ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ ...

27

ਅਕਤੂਃ

2021

ਹਫ਼ਤੇ 4 ਲਈ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ ...

19

ਅਕਤੂਃ

2021

ਹਫ਼ਤੇ 3 ਲਈ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ  ...

13

ਅਕਤੂਃ

2021

ਹਫ਼ਤੇ 2 ਲਈ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ  ...

06

ਅਕਤੂਃ

2021

ਹਫ਼ਤੇ 1 ਲਈ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ   ...

16

ਸਤੰ.

2021

ਹਫ਼ਤੇ 10 ਲਈ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ...

08

ਸਤੰ.

2021

ਹਫ਼ਤੇ 9 ਲਈ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ...

31

ਅਗਃ

2021

ਹਫ਼ਤੇ 8 ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ...

11

ਅਗਃ

2021

11/8/2021 ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। [embeddoc url="http://www.cranbournecarlisleps.vic.edu.au...

10

ਅਗਃ

2021

ਹਫ਼ਤੇ 5 ਲਈ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ...

03

ਅਗਃ

2021

ਤਾਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ...

27

ਜੁਲਾਈ

2021

ਨਵੀਨਤਮ ਸਕੂਲ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ...

20

ਜੁਲਾਈ

2021

ਨਵੀਨਤਮ ਸਕੂਲ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ...

16

ਜੁਲਾਈ

2021

ਨਵੀਨਤਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਰਿਮੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵ...

16

ਜੂਨ

2021

ਹਫ਼ਤੇ 9 ਲਈ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ https://sway.office.com/sXWDxzDc4OvNeLKB?ref=Link ...

09

ਜੂਨ

2021

ਹਫ਼ਤਾ 8 ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ...

31

ਮਈ

2021

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵੈੱਬ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਰਿਮੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਅਪਡੇਟ ਲੱਭੋ। [embeddoc url="htt...

25

ਮਈ

2021

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਹੈ। https://sway.office.com/ISwRb9kWRRFdhkjK?ref=Link ...

18

ਮਈ

2021

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਵੀਨਤਮ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲੱਭੋ https://sway.office.com/0OPx9VDYpbYAtBSM?ref=Link ...

12

ਮਈ

2021

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ https://sway.office.com/ScQ1cckG0u7Z5dem?ref=Link ...

04

ਮਈ

2021

ਵੀਕ 3 ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਹੈ https://sway.office.com/tpM0Os7ee9mgydg2?ref=Link  ...

28

ਅਪ੍ਰੈਲ

2021

ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਦਿੱਖ ਸਕੂਲ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰ ਸ...

19

ਅਪ੍ਰੈਲ

2021

ਮਿਆਦ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ CCPS ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈ...

26

ਮਾਰਚ

2021

World Autism Awareness Day - April 2nd 2021 World Autism Awareness month is April and April 2nd is World Autism Awareness Day.  I thought it might be timely to talk about Autism Spectrum Disorder (A...

09

ਮਾਰਚ

2021

Term 1 is flying by! We are already halfway through the term and it is flying by!  There are so many exciting things happening at school and I think we are all loving having our students at school e...

03

ਮਾਰਚ

2021

Our latest school newsletter is available for viewing below. [embeddoc url="http://www.cranbournecarlisleps.vic.edu.au/wp-content/uploads/2021/03/Newsletter-Week-6.pdf"]...

23

ਫਰ.

2021

Please find the latest CCPS newsletter update below. [embeddoc url="http://www.cranbournecarlisleps.vic.edu.au/wp-content/uploads/2021/02/newsletter-week-5.pdf"]...

12

ਫਰ.

2021

School Lockdown Information, 12 February 2021 Please find the letter sent home regarding the return to stage 4 restrictions here For those who meet the criteria, the onsite supervision request for...

09

ਫਰ.

2021

Please find our latest School Newsletter below [embeddoc url="http://www.cranbournecarlisleps.vic.edu.au/wp-content/uploads/2021/02/Parent-Newsletter-Week-3.pdf"]...

09

ਫਰ.

2021

The First Blog of 2021 Welcome back!  I hope you all had a fantastic holiday with lots of time for relaxation and family and fun.  I spent a lot of time with my new granddaughter, Goldie, which w...

08

ਫਰ.

2021

Our school collects, uses, discloses and stores student and parent personal information for standard school functions or where permitted by law, as stated in the Schools’ Privacy Policy. Please ...

03

ਫਰ.

2021

Dear CCPS Families, You are an essential part of our school community and we need parents and carers to be part of the decision making that impacts upon every child’s experience at our school...

15

ਦਸੰ.

2020

Please find the latest newsletter update below. [embeddoc url="http://www.cranbournecarlisleps.vic.edu.au/wp-content/uploads/2020/12/14.12.2020-Newsletter.pdf"] 14.12.2020 Newsletter...

15

ਦਸੰ.

2020

The Last Blog of 2020 What a year it has been! While it is easy to focus on some of the stressful, frightening events of the past year, I am choosing to focus on the positives that have come out of 2...

11

ਦਸੰ.

2020

As we head towards the holiday period, please find some information regarding the wellbeing support available to students and families during this period. [embeddoc url="http://www.cranbournecarlis...

25

ਨਵੰ.

2020

Log on for the Parent Information session Wednesday 25/11 at 7pm. Register here- https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0vAzWzeVQn2sE9YsQpma2Q [embeddoc url="http://www.cranbournecarli...

17

ਨਵੰ.

2020

So Much Happening! There has been so much happening over the last few weeks at CCPS. Last week was NAIDOC Week with the theme: Always Was, Always Will Be.  This week was an opportunity to celebra...

16

ਨਵੰ.

2020

15.11.2020 Dear parents, carers and guardians, Please find below a message from our Victorian Chief Health Officer, Brett Sutton to help keep us all safe. Yours sincerely, Nicky Walker ...

28

ਅਕਤੂਃ

2020

Read the latest principal's blog post below ...

21

ਅਕਤੂਃ

2020

Wellbeing at CCPS   How a School Should Look! It has been so wonderful to see all our children back at school!  That is how a school should look:  all those happy faces, laughing with their ...

09

ਅਕਤੂਃ

2020

Coming Back to School Welcome back to Term 4.  We are delighted to be seeing all our Cranbourne Carlisle PS students next Monday, actually face to face!  It feels like we have all worked so hard ...

07

ਸਤੰ.

2020

Please find this week's Wellbeing Weekly parent resource below. [embeddoc url="http://www.cranbournecarlisleps.vic.edu.au/wp-content/uploads/2020/09/Wellbeing-Weekly-Parent-Resource-.pdf" viewer="g...

27

ਅਗਃ

2020

Positive Benefits I hope you are all travelling as well as you can and are looking after yourselves.  I have participated in a number of sessions this week that have really focused on the positive...

27

ਅਗਃ

2020

CORONAVIRUS AND CHILDREN IN     AUSTRALIA. Coronavirus (COVID-19) and children in Australia Website reference: https://raisingchildren.net.au/guides/coronavirus-covid-19-guide/coronavirus-and-c...

24

ਅਗਃ

2020

Tune in to our latest whole school assembly. ...

11

ਅਗਃ

2020

Wellbeing at CCPS Eid Mubarak I know I am a little late but things got very busy all of a sudden!  However I hope our families who celebrated Eid a couple of weeks ago were able to enjoy the ev...

10

ਅਗਃ

2020

10.08.2020 Dear Parents/Carers, In line with the updated Department of Education Guidelines, please find the updated onsite attendance form that is now required for your children to attend onsite....

07

ਅਗਃ

2020

During these current times where we are spending more time than ever before at home, managing screen time, health and wellbeing can become a difficult balance for families. The Victorian Department of...

23

ਜੁਲਾਈ

2020

We invite families to read the following resource to support communication in the home. https://parents.au.reachout.com/skills-to-build/connecting-and-communicating/things-to-try-effective-communic...

16

ਜੁਲਾਈ

2020

Wellbeing at CCPS Term 3 changes Unfortunately we start the term with remote learning again and this will bring about a variety of feelings in both children and adults.  I know teachers were di...

14

ਜੁਲਾਈ

2020

Unfortunately we are not able to run physical school tours at the moment. Please enjoy this virtual tour to learn more about our school....

08

ਜੁਲਾਈ

2020

Dear Parents/Guardians, As you are most likely aware on Tuesday afternoon Victorian Premier, Daniel Andrews, announced changes to the commencement of Term 3 for all students in Victoria. The Depar...

26

ਜੂਨ

2020

Dear Parents/Carers, I would like to express my sincere thanks to all members of our school community for continuing to work together and follow the advice from the Department of Health and Human S...

25

ਜੂਨ

2020

Enjoy our Online Assembly to finish off a very different Term 2 here at CCPS. ...

16

ਜੂਨ

2020

Introduction Wellbeing is an integral part of what we do at CCPS.  There is so much happening in this area and we needed a forum to make sure families know what is available to support them and ...

12

ਜੂਨ

2020

Our Amazing School Community It has been wonderful watching the students settle back into on-site school. Our students have displayed such incredible resilience adapting to remote learning and then...

03

ਜੂਨ

2020

National Reconciliation Week is celebrated across Australia each year between 27 May and 3 June.  The theme for 2020 is,  In this together.  In 2B we used this as a time to listen to Indigenous sto...

03

ਜੂਨ

2020

The children in 2B have been busy researching an animal of their choice. Using the internet and lots of non-fiction texts for information, they took notes, planned, drafted, edited, and revised their ...

31

ਮਈ

2020

              After 6 long weeks of learning at home and seeing each other through a screen, we are finally back at C.C.P.S! It has been...

26

ਮਈ

2020

We were very excited this morning to welcome back our Foundation, Year 1 and Year 2 children. We look forward to having the Years 3-6 children join us on site from Tuesday 9 June. The return to...

21

ਮਈ

2020

Dear Parents and Carers of Foundation to Grade 2 students, Please find below some more detailed advice around the procedures for student drop off and pick up. The school will give consideratio...

19

ਮਈ

2020

Thanks to Miss Belisario for putting this together!...

10

ਅਪ੍ਰੈਲ

2020

  Dear parents and carers, As you are aware, the situation regarding coronavirus (COVID-19) continues to evolve. I would like to take this opportunity to thank you for your support during t...

31

ਮਾਰਚ

2020

Dear Parents and Guardians,   I apologise for the need to give you so much information over a short period of time but I am sure you will appreciate that these circumstances are unprecedent...

23

ਮਾਰਚ

2020

Dear parents and carers, As you are aware, the Victorian Government, with the support of the Victorian Chief Health Officer, has announced that school holidays will be brought forward to begin on T...

23

ਮਾਰਚ

2020

Updated Advice: Coronavirus                                                                23.3.2020 Dear Parents and Guardians, Ag...

23

ਮਾਰਚ

2020

Updated Advice: Coronavirus                                                                22.3.20 Dear Parents and Guardians, Than...

21

ਮਾਰਚ

2020

The children in Year 2 worked very hard to prepare and perform their fabulous Assembly last week. Since then, they have been busy drafting, editing, revising and publishing their recounts.   ...

21

ਮਾਰਚ

2020

The children in 2B have spent time outside this week,  completing their work, reading and listening to stories. We hope the weather stays fine so we can continue to enjoy the outdoors. ...

17

ਮਾਰਚ

2020

We had lots of fun going outside to estimate and measure the length of different things in the playground. We used different measuring tools such as rulers, handspans, cars, paper, and scrapbooks. ...

16

ਮਾਰਚ

2020

Dear Parents and Guardians, Our priority at Cranbourne Carlisle Primary School is the health and safety of our school community. We are being provided with the latest advice from the Department ...

13

ਮਾਰਚ

2020

Each day we have been practicing writing CVC words on the mini whiteboards. We’ve learnt 12 sounds so far and this week we revised these sounds. The children need to segment and blend the words and...

13

ਮਾਰਚ

2020

If you have a Health Care Card and, Are new to our School Have a child who started in Foundation in 2020 Or have recently been issued with a Health Care Card Contact the school office to...

13

ਮਾਰਚ

2020

Dear families, The Commonwealth Government has updated travel restrictions this week. The extension to existing travel restrictions now applies to visitors from Republic of Korea, Italy, Iran an...

10

ਮਾਰਚ

2020

The children designed their own play centres and then wrote about the things that were in them. They had a lot of fun discussing their favourite things  to have in their play centres.        ...

06

ਮਾਰਚ

2020

The children in 2B have been busy collecting data and using it to create graphs.  Some of their amazing work is displayed on our classroom door, so please make sure you pop in and have a look! ...

06

ਮਾਰਚ

2020

We have been learning about the Zones of Regulation which is a framework for teaching children about self regulation and self control. Each Zone is a different colour and represents different emotions...

06

ਮਾਰਚ

2020

This week we made our second set of books. The children cut out and coloured the pages. The ‘I can’ book is easy to read with repetitive sight words and pictures to match. ...

05

ਮਾਰਚ

2020

The children have been discussing about healthy food choices. Having brain food helps children to stay focused for a longer period of time. During the discussion children brought their attention about...

05

ਮਾਰਚ

2020

The children have been exploring the place value especially from 0-100 as ones, tens and hundreds. They were able to use their experiences to set hundred charts using randomly cut out hundred chart pi...

05

ਮਾਰਚ

2020

The children identified pairs of numbers to make ten. They put these numbers as a rainbow. ...

04

ਮਾਰਚ

2020

School Photos are being taken on Tuesday 10 March. Children should be in full school summer uniform, with hair neatly tied back. ...

01

ਮਾਰਚ

2020

Our Year 2 children had so much fun revising their number skills with 'subitizing' in maths. ‘Subitizing’ is instantly recognising the number of objects in a small group without having to count t...

01

ਮਾਰਚ

2020

Wow, what a great start, welcome back to the children in Year 2!!! Children in 2A have made a wonderful start to the school year. They have familiarised themselves to the Year 2 space and all the o...

28

ਫਰ.

2020

An important part of our school day is having brain breaks and learning about mindfulness. One way we do this is through yoga. We have used Cosmic Kids to participate in yoga sessions as these tell a ...

28

ਫਰ.

2020

So far we have been learning the letters s,a,t,p,i,m,b,o,n with a focus on their sounds. A favourite activity in FD is the letter find challenge. Two children at a time compete to find the letter soun...

28

ਫਰ.

2020

Today we had our first sustained reading session. This is when the children sit quietly and read books from their individual book boxes. They each have a whisper phone that they can speak into so the ...

27

ਫਰ.

2020

Please note the following dates for the year! ...

25

ਫਰ.

2020

School Council Congratulations to the following members are duly elected to our School Council: 2020 Name Status    Notes Erica Lane 2 years start 2020   Cassandra Samantz...

22

ਫਰ.

2020

Congratulations to the following members who are duly elected to our CCPS School Council: Mick Sweeney- DET representative Erica Lane- Parent representative We still require 2 more parent nom...

18

ਫਰ.

2020

A quick update to inform everyone in the school community that the precautionary measures remain in place. There are no changes to the existing advice regarding anyone who has returned from mainlan...

18

ਫਰ.

2020

A quick update to inform everyone in the school community that the precautionary measures remain in place. There are no changes to the existing advice regarding anyone who has returned from mainlan...

16

ਫਰ.

2020

Cranbourne Carlisle Primary School was impacted by heavy rain late Friday afternoon that caused major water leaks in the Admin building and minor water ingress in various other locations around the sc...

13

ਫਰ.

2020

We had lots of fun making Adjective Glasses today.  An adjective describes what something is like. When the children were wearing their Adjective Glasses it was amazing how many adjectives they ...

13

ਫਰ.

2020

The children in 2B have settled into their new classroom.  They have been very busy doing lots of different activities to assist them to get to know each other and to foster respect and collaboration...

11

ਫਰ.

2020

10

ਫਰ.

2020

Settling into Foundation A What a wonderful start all of the Foundation children have had! We are so excited to have them at school. ...

05

ਫਰ.

2020

Dear Parents/Carers, We would like to notify you of the change in times throughout the day in case you need to pick up your child early or drop off their lunch etc. 8.50am - Students can enter t...

05

ਫਰ.

2020

Dear Parents/Carers, In February of 2020, Cranbourne Carlisle Primary School will hold School Council elections for parents and staff. All government schools in Victoria have a school council. T...

02

ਫਰ.

2020

Dear Parents/Carers, Welcome back to school. I trust you all had a restful and fun-filled holiday. Students and teachers have all returned bright and eager, ready for a fabulous year of lear...

02

ਫਰ.

2020

Dear Parents/Carers, As you may be aware, the situation regarding the emerging outbreak of novel coronavirus has continued to evolve. We will continue to communicate updates as they arrive through ...

01

ਫਰ.

2020

Dear Parents and Guardians, I welcome all students back from the holidays and I hope and trust that everyone has had a restful and relaxing break. We remember at these times those members of our...

20

ਦਸੰ.

2019

Happy holidays to everyone! I would like to thank the staff, students and parents and the whole Cranbourne Carlisle Primary School community for being so friendly and welcoming to me as your new pr...

06

ਦਸੰ.

2019

It is with great sadness that at the end of the year we say goodbye to some wonderful teachers. We wish Jessica Spinucci, Amy Mepstead, Michelle Simons and Stuart McDonald all the best for the futu...

20

ਨਵੰ.

2019

It is with great sadness that at the end of the year we say goodbye to some wonderful teachers. We wish Jessica Spinucci, Amy Mepstead, Michelle Simons and Stuart McDonald all the best for the futu...

12

ਨਵੰ.

2019

CCPS is participating in No Pens Day. Classes will be enjoying a day of 'No Pens/Pencils' fun on Thursday 21 November. Classes will be putting down their pens/pencils for the day to participate in...

19

ਸਤੰ.

2019

              This is a magical place just where do I begin? Seeing little ones in Foundation like Olie or Arman with such big grins. I ...

09

ਸਤੰ.

2019

At Cranbourne Carlisle Primary School we thrive off a respectful curiosity of our diverse backgrounds. Please take some time to view our Dragon Dynasty Festival video. This was the school's fifth ...

04

ਸਤੰ.

2019

This week at CCPS we are participating in National eSmart Week. As a recognised eSmart school, we are participating in eSmart Week to show our commitment to developing an eSmart Australia, where every...

02

ਸਤੰ.

2019

Hello, hello! It's been a little while since my last post. As you may have heard I will be finishing at Cranbourne Carlisle at the end of this term. The last few weeks have been filled with meetings...

28

ਅਗਃ

2019

Do you know someone looking to enrol their child in 2020? We are currently taking enrolments for Foundation in 2020. If your child is starting school next year please contact the School Office t...

19

ਅਗਃ

2019

Welcome to week 7! Morning time at school is a very busy time for teaching staff. After getting their planning and resources in place, they welcome the children in at 8:45am. I often see parents who...

13

ਅਗਃ

2019

Welcome back to the Principal's blog. This post goes out to all our families with two or more children. I myself have three young children and felt the need to share a great article with you all. At...

06

ਅਗਃ

2019

Parenting is a stressful, draining job. At least it is for me! As we endure the challenges of parenting it is always helpful to reassess our parenting style and consider the impact our actions ...

05

ਅਗਃ

2019

As the Foundation children enjoyed their 100 days in school celebrations in class, the celebrations continued in STEM last week. We explored the number 100. Children were challenged to design and make...

30

ਜੁਲਾਈ

2019

Parents and carers, children and staff all share responsibility for ensuring that Cranbourne Carlisle Primary School is a positive, respectful, inclusive and safe school environment. Adults have a par...

29

ਜੁਲਾਈ

2019

As a school leader, it is important to facilitate reflection and opportunities for growth. As I mentioned at assembly last week, we are currently collecting a range of data sets to help us plan for th...

24

ਜੁਲਾਈ

2019

WE WANT OUR PARENTS TO TELL US WHAT THEY THINK! Our school is conducting a survey to find out what parents think of our school. The Parent Opinion Survey is an annual survey offered by the Departme...

18

ਜੁਲਾਈ

2019

Term 3 begun with a bang as we had a fire evacuation five minutes into the first day! Luckily for us the evacuation was the result of a faulty detector that has since been fixed. This term we will pl...

25

ਜੂਨ

2019

On Friday 21 June our school celebrated Aboriginal culture through Djeembana. This special day was part of our Cultural Connectionz series and provided the school the chance to learn and grow in our...

19

ਜੂਨ

2019

Another Successful term for Breakfast Club! It has been wonderful to see more children arriving at school early to share breakfast with their peers. Not only do children leave with a full tummy, Break...

19

ਜੂਨ

2019

Update: The outdoor sports (soccer, cricket and T-ball) have been cancelled due to the weather....

07

ਜੂਨ

2019

On Monday and Tuesday of this week I was privileged to attend the Education State Leadership Conference with Mr Cuss Assistant Principal. We listened to both international and Australian speakers disc...

31

ਮਈ

2019

The Ace Foundation are a not for profit foundation that assists children in the city of Casey. They have kindly donated a book to all of the Foundation year level to enjoy and keep at home. They h...

31

ਮਈ

2019

National Reconciliation Week has provided an opportunity for our children to further focus on Australian Indigenous culture. This has included every classroom participating in our Dreamtime Tuesday st...

27

ਮਈ

2019

        Last week we begun our Voice N Choice sessions. Children from Years 3 to 6 identified a range of topics they wanted to learn more about and then we found th...

22

ਮਈ

2019

Education week 2019 is focused on careers, so I thought it might be interesting to highlight what happens before the school day starts and when it finishes. The work of a teacher does not begin at 8:4...

15

ਮਈ

2019

A big thank you to those who attended our Mother's Day afternoon tea. We look forward to all opportunities to come together as a school community and this was no exception. We acknowledge the vital ro...

15

ਮਈ

2019

As we have well and truly into Term Two now, all of the children should be in winter uniform. The expectation for the boys is grey pants or shorts, grey shirt and the black school windcheater. Girls s...

07

ਮਈ

2019

Please be sure to read our updated Homework Policy 2019 as discussed at school council last night.  ...

02

ਮਈ

2019

As a part of the Voice & Choice program I will be running a photography club. If you have any old digital cameras at home that you are not using I would love to have them. Please drop off your don...

02

ਮਈ

2019

Yesterday I had the pleasure of joining the Year Six children and their teachers at Mill Valley Ranch Camp. The children have been having an absolutely fantastic time trying lots of new experiences. O...

30

ਅਪ੍ਰੈਲ

2019

A message from Ms Muir that Scholastic book club issue 3 is due back on Wednesday 8th of May. What: Second hand uniform sales on Thursday 2nd May and Monday 6th May. When: 8:30am - 9:00am Where: ...

29

ਅਪ੍ਰੈਲ

2019

A note will go home with the eldest child on Tuesday the 30th of April ...

29

ਅਪ੍ਰੈਲ

2019

Today the Year 6 children were visited by some AFL players from Melbourne Football Club. This included players Nathan Jones who is the captain, Austin Bradtke, Christian Salem, Billy Stretch and T...

26

ਅਪ੍ਰੈਲ

2019

Yesterday Ms Mepstead and I joined Zayliah and Tamim at the Cranbourne Cenotaph in Greg Clydesdale Square for the RSL ANZAC Day service. The children proudly laid the wreath on behalf of the school as...

24

ਅਪ੍ਰੈਲ

2019

Congratulations to our first ever ANZAC Spirit Award. Each year one new child will receive this high honour and become part of CCPS history....

24

ਅਪ੍ਰੈਲ

2019

You may have seen an article reported in the media recently in relation to school boundaries. Enrolling a child in a new school is an important decision for every parent and their local school. The De...

24

ਅਪ੍ਰੈਲ

2019

Join us today from 2:30pm for our first ever ANZAC assembly. We will hear from our Year 6 children who are leading the assembly. There will also be a song performed by our very own Ms. Belisario. As a...

16

ਅਪ੍ਰੈਲ

2019

The Casey Academic Homework Club is a free opportunity for local children to receive additional learning support. Please see the flyer below for more information. ...

01

ਅਪ੍ਰੈਲ

2019

Our annual Easter Hat parade is on this Friday at 9:10am in the gym. This event is open to our entire community so please come and join the fun. The raffle will be drawn after the parade, good luck to...

01

ਅਪ੍ਰੈਲ

2019

Breakfast Club is off to a flying start this year! A big thank you to the staff members helping weekly and our volunteer helpers John, Charina, Fazl and Banu. Your help is greatly appreciated! Here...

01

ਅਪ੍ਰੈਲ

2019

As an eSmart school, we feel it is vital parents are aware of what their children are doing online. It has come to our attention that many children in the school are aware of the Momo Challenge, whic...

25

ਮਾਰਚ

2019

We value your opinion We are pleased to provide a chance for parent feedback. ‘Tell Them From Me’ is an online survey system devised by The Learning Bar that helps schools capture the views...

21

ਮਾਰਚ

2019

There have been a number of children returning to school too soon after illnesses involving vomiting and/or diarrhoea. This means that children may still be infectious and could spread illness throu...

19

ਮਾਰਚ

2019

From the Cranbourne Carlisle Uniform Policy: Parents are reminded that stud earrings and sleepers worn in the lower earlobe are the only acceptable jewellery to be worn to school. Watches are permi...

06

ਮਾਰਚ

2019

Is your son or daughter interested in playing football in 2019? If you were at our Community Night you would have met team President Colin Moore, who is a big advocate for Aussie Rules, as well as t...

25

ਫਰ.

2019

SchoolPix will be here on Tuesday 12 March Photo Day Tips: Dress: Full summer school uniform. Any head coverings are to be in school colours Hair: Neat and swept off face. Long hair is to be t...

18

ਫਰ.

2019

A reminder that tomorrow night Tuesday 19 February is our annual Community Night, we hope to see you all there. The night runs from 5-7:30pm and there will be pizza, sausages and ice cream for sale to...

14

ਫਰ.

2019

We have received notification of a confirmed case of Chickenpox at Cranbourne Carlisle. This is an isolated case at this stage, but we need to inform our community of the following symptoms: low-...

13

ਫਰ.

2019

The ACE Foundation is proud to partner the Glasses for Kids Programme in assisting the children in the City of Casey. ACE Foundation is delighted to inform you that if your child requires glasses the...

12

ਫਰ.

2019

Families are reminded that next THURSDAY 21 FEBRUARY is a Curriculum Day. Children are not to attend school on this day. Outside school hours care will be operating on this day for families who hav...

11

ਫਰ.

2019

Families are reminded that next THURSDAY 21 FEBRUARY is a Curriculum Day. Children are not to attend school on this day. Outside school hours care will be operating on this day for families who hav...

11

ਫਰ.

2019

Please visit the School Council page of this website for information regarding School Council elections and how you may participate. School Council Information Page Contact the School Office for...

07

ਫਰ.

2019

School Fees Thank you to the many parents who have finalised payment of essential item school fees, or who have organised a payment plan with the School Office. Prompt payment of these fees enables...

06

ਫਰ.

2019

We are excited to say our new website is nearly complete! The site will feature brand new class blogs that will allow parents and families the chance to stay up to date with all things in the class...

06

ਫਰ.

2019

As of Friday 8 February, Flexischool lunch ordering will resume. Lunches are to be ordered online through Flexischools (information attached) and will be prepared and delivered by Bazil’s Mobile ...

06

ਫਰ.

2019

The first issue for 2019 is out now! Orders must be placed by Monday 11 February. ...

06

ਫਰ.

2019

At Cranbourne Carlisle we believe the key to a successful child is the support of school, family and the wider community. We see local community groups as vital in the development of children and fami...

ਦਾਖਲਾ