اقلیم

آب و هوای مدرسه بر طیف وسیعی از پیامدهای سلامتی و رفاه و همچنین انگیزه کودکان برای یادگیری و دستیابی تأثیر می گذارد. هدف ما این است که مدرسه ای حمایتی و فراگیر باشیم و جو مدرسه ای مثبت را برای رفع نیازهای دانش آموزان فیزیکی ایجاد کنیم و مهارت های خود مدیریتی، آگاهی، همدلی و رابطه آنها را توسعه دهیم. ما از طیف وسیعی از استراتژی‌ها و شیوه‌های مبتنی بر شواهد برای دستیابی به جو مثبت، انتظار و اعمال رفتار محترمانه، مقابله با نژادپرستی و قلدری، ترویج عمدی روابط سالم، تقویت تعامل و ارتباط مدرسه استفاده می‌کنیم. هدف ما کاهش انصراف از آموزش و هدف قرار دادن کسانی است که در معرض خطر ترک تحصیل هستند. لطفا برای اطلاعات بیشتر به زیر مراجعه کنید

ثبت نام